Jun88 (“Công ty”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó thông qua chính sách quyền riêng tư này (“chính sách”). Chính sách này mô tả các loại thông tin mà Công ty có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp khi truy cập https://jun888v2.vip/ tại https://jun888v2.vip/ và các thông lệ của Công ty về thu thập, sử dụng, lưu giữ, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.

Chính sách này áp dụng cho thông tin Công ty thu thập:
Trên Https://jun888v2.vip/ (bao gồm cả phiên bản dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động).
Trong email, văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Công ty.
Khi bạn tương tác với quảng cáo và ứng dụng của Công ty trên các https://jun888v2.vip/ và dịch vụ của bên thứ ba, nếu những ứng dụng hoặc quảng cáo đó bao gồm các liên kết đến chính sách này.
Khi bạn tương tác với Https://jun888v2.vip/ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba.
Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi:
Công ty ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác, kể cả trên bất kỳ https://jun888v2.vip/ nào khác do Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào điều hành (bao gồm các chi nhánh và công ty con của Công ty); hoặc
Bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh và công ty con của Công ty), kể cả thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm cả quảng cáo) có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập được từ (hoặc trên) Https://jun888v2.vip/.
Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và thông lệ của Công ty liên quan đến thông tin của bạn và cách Công ty sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của Công ty, lựa chọn của bạn là không sử dụng Https://jun888v2.vip/. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Https://jun888v2.vip/, bạn đồng ý với chính sách này và đồng ý với việc Công ty thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong chính sách này. Công ty có thể thay đổi chính sách này vào một hoặc nhiều dịp. Công ty sẽ coi việc bạn tiếp tục sử dụng Https://jun888v2.vip/ sau khi Công ty thực hiện các thay đổi là bạn chấp nhận các thay đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách này thường xuyên để cập nhật.

1. Trẻ vị thành niên có được chào đón không?
Https://jun888v2.vip/ không dành cho người dưới 18 tuổi. Bạn sẽ chỉ truy cập https://jun888v2.vip/ hoặc đăng ký nếu

bạn ít nhất 18 tuổi và
đã đến tuổi trưởng thành tại nơi bạn sinh sống.
Công ty cấm tất cả những người không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi truy cập Https://jun888v2.vip/. Trẻ vị thành niên không được truy cập Https://jun888v2.vip/ hoặc sử dụng các dịch vụ của nó.

Công ty không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào về trẻ em, trẻ vị thành niên hoặc bất kỳ ai dưới độ tuổi trưởng thành. Công ty cũng không cố ý tiếp thị cho trẻ em, trẻ vị thành niên hoặc bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được gửi thông tin cho Công ty và phải rời khỏi Https://jun888v2.vip/. Nếu Công ty biết rằng một đứa trẻ, trẻ vị thành niên hoặc bất kỳ ai dưới 18 tuổi đã đăng ký với Https://jun888v2.vip/ và cung cấp cho Công ty thông tin cá nhân, Công ty sẽ thực hiện các bước để hủy tài khoản đó. Nếu Công ty hủy tài khoản của bạn vì bạn dưới 18 tuổi, thì Công ty có thể giữ địa chỉ IP và email của bạn để đảm bảo rằng bạn không cố lách luật bằng cách tạo một tài khoản mới.

2. Công ty thu thập những loại thông tin nào về bạn và chúng được thu thập như thế nào?
Công ty có thể thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng Https://jun888v2.vip/, bao gồm thông tin:

theo đó bạn có thể được nhận dạng cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, số an sinh xã hội/số nhận dạng việc làm liên bang hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà Công ty thu thập được xác định là thông tin cá nhân hoặc có thể nhận dạng cá nhân thông tin theo luật (“thông tin cá nhân”);
đó là về bạn nhưng không nhận dạng cá nhân bạn, bao gồm tuổi, giới tính, vị trí và bất kỳ thông tin tùy chọn nào khác mà bạn cung cấp về bản thân; hoặc
về kết nối Internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập Https://jun888v2.vip/ và chi tiết sử dụng.
Công ty thu thập thông tin này:

Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho Công ty.
Tự động khi bạn điều hướng qua Https://jun888v2.vip/. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm chi tiết sử dụng, địa chỉ IP và thông tin được thu thập thông qua cookie, bọ web và các công nghệ theo dõi khác.
Từ các bên thứ ba, ví dụ: các đối tác kinh doanh của Công ty.

Thông tin bạn cung cấp cho công ty

Thông tin Công ty thu thập trên hoặc thông qua Https://jun888v2.vip/ có thể bao gồm:

Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên Https://jun888v2.vip/. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng Https://jun888v2.vip/, đăng ký tài khoản, mua tín dụng, mã thông báo hoặc yêu cầu các dịch vụ khác. Công ty cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn báo cáo sự cố với Https://jun888v2.vip/ hoặc dịch vụ.

Hồ sơ và bản sao thư từ của bạn (bao gồm cả địa chỉ email), nếu bạn liên hệ với Công ty.

Câu trả lời của bạn đối với các cuộc khảo sát mà Công ty có thể yêu cầu bạn hoàn thành cho mục đích nghiên cứu.

Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua Https://jun888v2.vip/ và việc thực hiện các yêu cầu của bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước khi đặt hàng qua Https://jun888v2.vip/ hoặc nhận thanh toán từ Công ty.

Các truy vấn tìm kiếm của bạn trên Https://jun888v2.vip/.

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin để được xuất bản hoặc hiển thị (“đăng”) trên các khu vực công khai của Https://jun888v2.vip/ hoặc được truyền tới những người dùng khác của Https://jun888v2.vip/ hoặc các bên thứ ba (gọi chung là “đóng góp của người dùng”). Đóng góp của người dùng của bạn được đăng trên Https://jun888v2.vip/ và được truyền cho những người khác có nguy cơ của riêng bạn. Mặc dù bạn có thể đặt một số cài đặt bảo mật nhất định cho thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Ngoài ra, Công ty không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác của Https://jun888v2.vip/ mà bạn có thể chọn để chia sẻ đóng góp của người dùng của mình. Do đó, Công ty không thể và không đảm bảo rằng những đóng góp của người dùng của bạn sẽ không bị xem bởi những người không được ủy quyền.

Thông tin Công ty Thu thập thông qua Công nghệ Thu thập Dữ liệu Tự động

Khi bạn điều hướng và tương tác với Https://jun888v2.vip/, Công ty có thể sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt và mẫu của bạn, bao gồm:

Chi tiết về các lần bạn truy cập Https://jun888v2.vip/, bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký và dữ liệu liên lạc khác cũng như các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên Https://jun888v2.vip/.

Thông tin về máy tính và kết nối Internet của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn.

Thông tin về thiết bị di động và kết nối Internet của bạn, bao gồm số nhận dạng thiết bị duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông tin mạng di động và số điện thoại của thiết bị.

Công ty cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các https://jun888v2.vip/ của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trực tuyến khác (theo dõi hành vi).

Thông tin mà Công ty tự động thu thập là dữ liệu thống kê và không bao gồm thông tin cá nhân, nhưng Công ty có thể giữ hoặc liên kết thông tin đó với thông tin cá nhân mà Công ty thu thập theo những cách khác hoặc nhận được từ bên thứ ba. Nó giúp Công ty cải thiện Https://jun888v2.vip/ và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn, bao gồm cả việc cho phép Công ty:

Ước tính quy mô đối tượng và mô hình sử dụng của Https://jun888v2.vip/.

Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, do đó cho phép Công ty tùy chỉnh Https://jun888v2.vip/ theo sở thích cá nhân của bạn.

Tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.

Nhận ra bạn khi bạn quay lại Https://jun888v2.vip/.

Các công nghệ mà Công ty sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

Cookie (hoặc cookie của trình duyệt). Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Trình duyệt của bạn lưu trữ cookie theo cách được liên kết với từng https://jun888v2.vip/ bạn truy cập. Công ty sử dụng cookie để cho phép các máy chủ của mình nhận ra trình duyệt của bạn và cho Công ty biết cách thức và thời điểm bạn truy cập Https://jun888v2.vip/ và sử dụng các dịch vụ. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của Https://jun888v2.vip/. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của Công ty sẽ cấp cookie khi bạn hướng trình duyệt của mình đến Https://jun888v2.vip/. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cookie, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org.

Flash Cookies. Một số tính năng nhất định của Https://jun888v2.vip/ có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc cookie Flash) để thu thập và lưu trữ thông tin về các tùy chọn và điều hướng của bạn đến, từ và trên Https://jun888v2.vip/. Flash cookie không được quản lý bởi cùng cài đặt trình duyệt như được sử dụng cho cookie trình duyệt. Để biết thông tin về cách quản lý cài đặt bảo mật và quyền riêng tư cho cookie Flash, bạn có thể truy cập các công cụ quản lý Flash của mình từ https://jun888v2.vip/ của Adobe.

Báo hiệu web. Các trang của Https://jun888v2.vip/ (và email của Công ty) có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là bọ web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, chẳng hạn, đếm người dùng đã truy cập các trang đó (hoặc đã mở một email) và cho các thống kê https://jun888v2.vip/ có liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một số nội dung https://jun888v2.vip/ và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ). Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bọ web, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org/web-beacons/.

Công ty không tự động thu thập thông tin cá nhân nhưng có thể liên kết thông tin này với thông tin cá nhân về bạn mà Công ty thu thập từ các nguồn khác hoặc bạn cung cấp cho Công ty.

Việc bên thứ ba sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác

Một số nội dung hoặc ứng dụng, bao gồm quảng cáo, trên Https://jun888v2.vip/ được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và máy chủ, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp ứng dụng. Các bên thứ ba này có thể chỉ sử dụng cookie hoặc kết hợp với bọ web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Https://jun888v2.vip/. Thông tin họ thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các https://jun888v2.vip/ khác nhau cũng như các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo (hành vi) dựa trên sở thích hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Công ty không kiểm soát các công nghệ theo dõi của bên thứ ba hoặc cách các bên thứ ba sử dụng chúng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp chịu trách nhiệm.

Mạng xã hội và phần bổ trợ của bên thứ ba

Https://jun888v2.vip/ có thể bao gồm các plugin từ mạng xã hội và các bên thứ ba khác. Một ví dụ về plugin là nút “Thích” của Facebook®. Khi được pháp luật cho phép, các phần bổ trợ này có thể giao tiếp và gửi thông tin đến bên cung cấp phần bổ trợ, ngay cả khi bạn không nhấp vào phần bổ trợ. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, thông tin về trình duyệt và thiết bị của bạn cũng như địa chỉ của https://jun888v2.vip/ bạn đang truy cập trên Https://jun888v2.vip/. Tải, sử dụng hoặc nhấp vào plugin cũng có thể đặt, đọc và truyền cookie. Những cookie này có thể chứa một mã định danh duy nhất mà mạng xã hội hoặc bên thứ ba chỉ định cho bạn. Việc tải, chức năng và việc bạn sử dụng plugin được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư và các điều khoản của bên cung cấp plugin.

 1. Công ty sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Công ty có thể sử dụng thông tin mà họ thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho Công ty, bao gồm mọi thông tin cá nhân:

Để giới thiệu Https://jun888v2.vip/ và nội dung của nó cho bạn.

Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ Công ty.

Để hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp cho nó.

Để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản của bạn, bao gồm thông báo hết hạn và gia hạn.

Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty và thực thi các quyền phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và Công ty, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền hoặc nhận thanh toán từ Công ty.

Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Https://jun888v2.vip/ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà Công ty cung cấp hoặc cung cấp thông qua Https://jun888v2.vip/.

Để cho phép bạn tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác nào trên Https://jun888v2.vip/.

Để theo dõi và phân tích các xu hướng, cách sử dụng và các hoạt động liên quan đến Https://jun888v2.vip/ và cho các mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Để điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận, truy cập trái phép vào Https://jun888v2.vip/ và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Để cá nhân hóa nội dung, tính năng hoặc quảng cáo của Https://jun888v2.vip/.

Theo bất kỳ cách nào khác, Công ty có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.

Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Công ty cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về hàng hóa và dịch vụ của chính Công ty và bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn Công ty sử dụng thông tin của bạn theo cách này, vui lòng gửi email cho Công ty theo địa chỉ [email protected]. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bạn có những lựa chọn nào về cách Công ty sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Công ty có thể sử dụng thông tin đã thu thập từ bạn để cho phép Công ty hiển thị quảng cáo cho đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo. Mặc dù Công ty không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng nếu bạn nhấp vào hoặc tương tác với một quảng cáo, nhà quảng cáo có thể cho rằng bạn đáp ứng các tiêu chí mục tiêu của họ.

 1. Công ty chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Công ty có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của mình và thông tin không xác định bất kỳ cá nhân nào mà không bị hạn chế.

Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà nó thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong chính sách này:

Gửi các công ty con và công ty liên kết của Công ty.

Đối với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Công ty sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình và những người bị ràng buộc bởi nghĩa vụ hợp đồng là giữ bí mật thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà Công ty tiết lộ cho họ.

Cho người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Công ty, cho dù là đang diễn ra hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc tương tự tiến hành, trong đó thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ về người dùng của Https://jun888v2.vip/ nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

Cho các bên thứ ba tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho bạn nếu bạn không chọn không tham gia những tiết lộ này. Theo hợp đồng, Công ty yêu cầu các bên thứ ba này giữ bí mật thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà Công ty tiết lộ cho họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bạn có những lựa chọn nào về cách Công ty sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Để hoàn thành mục đích mà bạn cung cấp nó.

Đối với bất kỳ mục đích nào khác được Công ty tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin.

Với sự đồng ý của bạn.

Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

Để tuân thủ mọi lệnh của tòa án, luật pháp hoặc quy trình pháp lý, bao gồm cả việc đáp ứng mọi yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý.

Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác, bao gồm cả mục đích lập hóa đơn và thu nợ hoặc nhận thanh toán từ Công ty.

Nếu Công ty tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng của Công ty hoặc những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

 1. Bạn có những lựa chọn nào về cách Công ty sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn?

Công ty cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn về thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Công ty. Công ty đã tạo ra các cơ chế để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát thông tin của bạn như sau:

Công nghệ theo dõi và quảng cáo. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Để tìm hiểu cách bạn có thể quản lý cài đặt cookie Flash của mình, hãy truy cập trang cài đặt trình phát Flash trên https://jun888v2.vip/ của Adobe. Để tìm hiểu cách bạn có thể quản lý các cookie khác của mình, hãy truy cập www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của Https://jun888v2.vip/ sau đó có thể không truy cập được hoặc hoạt động không bình thường.

Tiết lộ thông tin của bạn cho quảng cáo của bên thứ ba. Nếu bạn không muốn Công ty chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết hoặc không phải đại lý vì mục đích quảng cáo, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi cài đặt email trong tài khoản của mình. Bạn cũng luôn có thể chọn không tham gia bằng cách gửi email cho Công ty theo địa chỉ [email protected].

Khuyến mại từ Công ty. Nếu bạn không muốn Công ty sử dụng địa chỉ email của mình để quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc của bên thứ ba, bạn có thể từ chối bằng cách thay đổi cài đặt email trong tài khoản của mình hoặc bằng cách gửi email cho Công ty theo địa chỉ admin@sholdingsltd. com. Nếu Công ty đã gửi cho bạn một email quảng cáo, bạn có thể gửi cho Công ty một email trả lời yêu cầu được loại bỏ khỏi các bản phân phối email trong tương lai hoặc nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối email. Việc từ chối này không áp dụng cho thông tin được cung cấp cho Công ty do mua dịch vụ hoặc các giao dịch khác.

Quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nếu bạn không muốn Công ty sử dụng thông tin mà Công ty thu thập hoặc bạn cung cấp cho Công ty để phân phối quảng cáo theo tùy chọn đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi cài đặt email trong tài khoản của mình. Bạn cũng luôn có thể gửi email cho Công ty tại [email protected]. Để chọn không tham gia này hoạt động, bạn phải đặt trình duyệt của mình chấp nhận cookie của trình duyệt.

Công ty không kiểm soát việc bên thứ ba thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn để phục vụ quảng cáo dựa trên sở thích. Tuy nhiên, các bên thứ ba này có thể cung cấp cho bạn các cách để chọn không thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn theo cách này.

 1. Bạn truy cập và chỉnh sửa thông tin của mình như thế nào?

Bạn có thể xem lại và thay đổi thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Https://jun888v2.vip/ và truy cập trang hồ sơ tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể gửi email cho Công ty theo địa chỉ [email protected] để yêu cầu quyền truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin tài khoản cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho Công ty. Công ty sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn theo yêu cầu của bạn. Công ty sẽ không đáp ứng yêu cầu thay đổi thông tin nếu họ tin rằng thay đổi đó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác.

Nếu bạn xóa đóng góp của người dùng khỏi Https://jun888v2.vip/, các bản sao đóng góp của người dùng của bạn có thể vẫn xem được trong các trang được lưu trữ và lưu trữ hoặc có thể đã được sao chép hoặc lưu trữ bởi những người dùng khác của Https://jun888v2.vip/. Các điều khoản sử dụng của Https://jun888v2.vip/ điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng hợp lý thông tin được cung cấp trên Https://jun888v2.vip/, bao gồm cả những đóng góp của người dùng.

 1. Công ty bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Công ty đã thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất do vô tình và khỏi sự truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho Công ty được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của Công ty phía sau tường lửa. Công ty mã hóa tất cả các giao dịch thanh toán bằng công nghệ SSL.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Trường hợp Công ty đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần của Https://jun888v2.vip/, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Công ty yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Ngoài ra, Công ty kêu gọi bạn cẩn thận khi cung cấp thông tin ở các khu vực công cộng của Https://jun888v2.vip/. Thông tin bạn chia sẻ ở các khu vực công cộng có thể được xem bởi bất kỳ người dùng nào của Https://jun888v2.vip/.

Cảnh báo: Việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù Công ty cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng Công ty không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn được truyền đến Https://jun888v2.vip/. Bất kỳ việc truyền thông tin cá nhân nào đều có nguy cơ của riêng bạn. Công ty không chịu trách nhiệm phá vỡ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào có trên Https://jun888v2.vip/.

 1. Người dùng quốc tế

Chính sách này nhằm bao gồm việc thu thập thông tin trên hoặc thông qua Https://jun888v2.vip/ từ các cư dân của Hoa Kỳ. Nếu bạn đang truy cập Https://jun888v2.vip/ từ bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ nơi đặt máy chủ của Công ty và vận hành cơ sở dữ liệu trung tâm của Công ty. Việc bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác có thể không toàn diện như ở quốc gia của bạn. Hãy yên tâm rằng Công ty tìm cách thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của Công ty, bạn thừa nhận rằng thông tin của bạn có thể được chuyển đến các cơ sở của Công ty và các bên thứ ba mà Công ty chia sẻ thông tin như được mô tả trong chính sách này. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty thông qua Https://jun888v2.vip/, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu của bạn và chuyển dữ liệu của bạn đến Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Công ty hoặc các chi nhánh, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Công ty. lưu trữ các dịch vụ này.

 1. Chính sách không theo dõi

Không theo dõi (“DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư mà bạn có thể đặt trong trình duyệt của mình. DNT là một cách để bạn thông báo cho các https://jun888v2.vip/ và dịch vụ rằng bạn không muốn một số thông tin nhất định về lượt truy cập https://jun888v2.vip/ của mình được thu thập theo thời gian và trên các https://jun888v2.vip/ hoặc dịch vụ trực tuyến. Công ty cam kết cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa về thông tin mà Công ty thu thập và đó là lý do tại sao Công ty cung cấp cho bạn khả năng từ chối. Tuy nhiên, Công ty không nhận ra hoặc phản hồi bất kỳ tín hiệu DNT nào vì ngành công nghiệp Internet đang hướng tới việc xác định chính xác ý nghĩa của DNT, ý nghĩa của việc tuân thủ DNT và cách tiếp cận chung để phản hồi DNT.

 1. Quyền riêng tư tại California của bạn

Bộ luật Dân sự California § 1798.83 cho phép người dùng Https://jun888v2.vip/ là cư dân California yêu cầu một số thông tin nhất định về việc Công ty tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện yêu cầu này, vui lòng gửi email cho Công ty theo địa chỉ [email protected].

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân California và muốn từ chối tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị, vui lòng gửi email cho Công ty theo địa chỉ [email protected]. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không cho phép chia sẻ thông tin cá nhân của mình, bạn vẫn có thể nhận trực tiếp các viên chức được chọn từ Công ty theo luật pháp Việt Nam.

 1. Liên kết đến các https://jun888v2.vip/ khác

Https://jun888v2.vip/ này chứa các đường dẫn đến các https://jun888v2.vip/ khác. Xin lưu ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các https://jun888v2.vip/ khác đó. Công ty khuyến khích khách hàng của mình lưu ý khi họ rời khỏi Https://jun888v2.vip/ và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ https://jun888v2.vip/ nào khác thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

 1. Không có quyền của bên thứ ba

Chính sách này không tạo ra các quyền mà bên thứ ba có thể thực thi hoặc yêu cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người dùng Https://jun888v2.vip/.

 1. Yêu cầu gỡ xuống theo DMCA

Https://jun888v2.vip/ tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). Nếu bạn có lý do hợp lý để tin rằng tác phẩm có bản quyền của mình đã được bên thứ ba sử dụng hoặc đăng mà không có sự đồng ý của bạn, thì bạn có thể làm theo hướng dẫn tại đây Jun88 về cách báo cáo tác phẩm đó.

Bằng cách gửi thông báo vi phạm bản quyền hoặc thông tin liên lạc khác (bao gồm cả thông tin liên lạc về nội dung được lưu trữ trên hoặc truyền qua Https://jun888v2.vip/), bạn đồng ý để những thông tin liên lạc này được chuyển tiếp đến người hoặc tổ chức đã lưu trữ, truyền hoặc liên kết với nội dung mà thông tin liên lạc của bạn đề cập, để tạo điều kiện giải quyết kịp thời. Công ty chuyển tiếp các thông báo vi phạm DMCA (bao gồm mọi thông tin nhận dạng cá nhân có trong các thông báo) như đã gửi cho Công ty mà không có bất kỳ sự xóa bỏ nào.

 1. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Công ty sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này trên trang này. Nếu Công ty thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách xử lý thông tin cá nhân của bạn, Công ty sẽ thông báo cho bạn qua email đến địa chỉ email được xác định trong tài khoản của bạn hoặc thông qua thông báo trên trang chủ của Https://jun888v2.vip/. Chính sách này xác định thời điểm Công ty cập nhật lần cuối ở đầu trang. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Công ty có một địa chỉ email đang hoạt động và có thể gửi được cập nhật cho bạn, đồng thời chịu trách nhiệm thường xuyên truy cập Https://jun888v2.vip/ và chính sách này để kiểm tra mọi thay đổi.

 1. Thông tin liên hệ

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách này và thực tiễn bảo mật của Công ty, hãy liên hệ với Công ty tại [email protected]